STT TÊN VĂN BẢN

Click vào biểu tượng ► để xem file đính kèm  

1

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023-2024

2

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

3

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

4

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

5

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2023-2024

6

KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023-2024

7 MỨC THU HỌC PHÍ 2022-2023
8 MỨC THU HỌC PHÍ 2023-2024
9

QUYẾT ĐỊNH VỀ TRÍCH YẾU THỰC HIỆN NỘI DUNG 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023-2024

 

Facebook Comments